I. Všeobecné ustanovenia

Tieto pravidlá určujú podmienky, ktoré platia pre používateľov, vrátane kupujúcich, pri používaní obchodu, ktorý prevádzkuje predajca. Pravidlá sú neustále k dispozícii na internetovej stránke obchodu spôsobom, ktorý umožňuje používateľom získať, reprodukovať a zachovať ich obsah.

II. Definície

V pojmech použitých v pravidlách sa tieto termíny vysvetľujú:

Predajca - PUH LedNet so sídlom v obci 26-500 Szydłowiec, ul. Jastrzębska 36A, s daňovým identifikačným číslom NIP: PL7991921264, ktorý v rámci Obchodu uskutočňuje predaj tovarov alebo poskytovanie služieb.

Obchod - súbor internetových stránok a informačných nástrojov (internetová služba) spravovaných predajcom a umožňujúcich používateľom uzatvárať kúpne zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý je k dispozícii v internetovej doméne: www.nordictec-shop.sk . Obchod nie predstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale pozvanie potenciálnych kupujúcich na podávanie ponúk na kúpu. Klient podaním objednávky na tovar predkladá ponuku na uzatvorenie zmluvy, ktorú potom potvrdí (alebo odmietne) predajca.

Kupujúci - Používateľ, ktorý v rámci obchodu uzavrel zmluvu o kúpe alebo zmluvu o poskytovaní služieb.

Umowa predaja - zmluva uzatvorena v obchode na zaklade podmienok vyplivajucich z Podmienok a podnikana medzi Predavajucim a Kupujucim, ktoreho predmetom je predaj veci kupujucemu. Za cas uzatvorenia zmluvy sa povazuje nie cas, kedy potencialny kupujuci/pouzivatel odoslal objednavku, ale cas, kedy predavajuci potvrdil realizaciu objednavky.

Zmluva o poskytnutie služieb - zmluva uzatvorená v obchode na základe podmienok vyplývajúcich z Všeobecných obchodných podmienok medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je poskytnutie služby alebo služieb Predávajúcim na účely Kupujúceho.

Zmluva - zahŕňa kúpnu zmluvu a zmluvu o poskytovaní služieb. Je uzavretá v momente potvrdenia realizácie objednávky predávajúcim. Momentom jej uzavretia sa nepovažuje moment podania objednávky zo strany potenciálneho Kupujúceho/Používateľa.

Regulácie / Podmienky používania - tieto Obchodné podmienky

Súčasti - informácie obsiahnuté na internetových stránkach obchodu, vrátane názvov a popisov, fotografií a grafických ilustrácií tovarov, značiek výrobcov tovarov.

Užívateľ - internetový používateľ, ktorý používa obchod, ktorý nakupuje alebo plánuje kúpiť tovary alebo služby prezentované predajcom prostredníctvom obchodu.

III. Všeobecné podmienky používania obchodu

Používateľ, ktorý je fyzickou osobou, môže používať obchod pod podmienkou, že má plnú zákonnú spôsobilosť na právne úkony. Používateľ, ktorý nie je fyzickou osobou, môže používať obchod prostredníctvom osôb, ktoré sú v jeho mene oprávnené konať, s prihliadnutím na ustanovenia obsiahnuté v sekcii REGISTRÁCIA V OBCHODE, bod 4.

Používateľ môže používať obchod prostredníctvom zariadení komunikujúcich s internetom (počítač, telefón), pomocou internetového prehliadača. Predajca nezodpovedá za prípadné škody spôsobené uvedením nepravdivých, neaktuálnych alebo neúplných údajov používateľom v formulároch uvedených v časti REGISTRÁCIA V OBCHODE, v bode 2 a 3, ani za nedodržiavanie podmienok Obchodného poriadku zo strany používateľa. Údaje uvedené používateľom nesmú porušovať právne predpisy platného práva ani práva tretích osôb. Používateľ sa zaväzuje neposkytovať svoje prihlasovacie meno a heslo používané na prihlásenie do obchodu tretím osobám.

IIIa. POPISY PRODUKTOV A POUŽITÍ GRAFIK V POPISU

Predajca má vlastnícke právo na intelektuálne vlastníctvo materiálov použitých v obchode, ich kopírovanie a šírenie bez súhlasu a vedomia uvedeného subjektu je zakázané. Neposkytuje automatický súhlas s používaním našich grafík alebo opisov na ďalšiu predaj našich výrobkov - okrem prípadu, že takýto súhlas Predajca vyjadril písomne.

Technické popisy (verbálna časť) v obchode sú záväzné a Predajca prehlasuje, že sú v súlade so skutočným stavom. Výnimkou z tohto pravidla môžu byť zjavné chyby spôsobené tzv. ľudským faktorom.

Grafické zobrazenie produktov priložené k produktom má len charakter orientačný a reklamný. Nemusia predstavovať skutočné zobrazenie produktu, tzv. "Real Photo". Predávajúci deklaruje transparentne a otvorene, že grafické zobrazenia priradené k produktom môžu znázorňovať iné predmety (s podobnými technickými charakteristikami a vzhľadom). To sa týka najmä produktov s technickým charakterom, pre ktoré vzhľad nie je podstatnou súčasťou určenia produktu.

V súvislosti s tým ľahké odchýlky produktov a použitých grafik, ak neprinášajú výrazné zmeny v funkcionalite produktu (v rozsahu jeho určenia) - nebudú považované za základ na realizáciu záruky alebo zodpovednosti za vady tovaru.

IV. REGISTRÁCIA V OBCHODE A NÁKUP BEZ REGISTRÁCIE

Používatelia majú možnosť: využívať Obchod, vrátane zadávania objednávok (považovaných za ponuky na uzavretie zmluvy so Zárobcom), uzatvárania Zmlúv, registrácie v Obchode. V prípade právnickej osoby a organizačnej jednotky bez právnickej osobnosti je možné registráciu v Obchode a všetky ostatné činnosti tohto subjektu v Obchode vykonávať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať v mene tohto subjektu všetky činnosti súvisiace s využívaním Obchodu (vrátane registrácie) a vykonávať všetky práva a povinnosti tohto subjektu ako Používateľa (vrátane Kupujúceho). Zárobca si môže vyžiadať overenie údajov Používateľa, vrátane aktualizácie údajov Používateľa, prostredníctvom zaslania požadovaných dokumentov Zárobcom. V prípade akýchkoľvek zmien v údajoch Používateľa uvedených počas registrácie, Používateľ by mal tieto údaje aktualizovať pred uzavretím ďalšej Zmluvy pomocou príslušného formulára dostupného v Obchode. Po registrácii sa v Obchode vytvorí Používateľský účet, ktorý predstavuje súbor zdrojov, v ktorých sú zhromažďované informácie o Používateľovi a jeho aktivitách v rámci Obchodu v súvislosti s uzavretými Zmluvami. V rámci svojho účtu má Používateľ mimo iného prístup k histórii svojich objednávok v Obchode.

Zárobca tiež poskytuje možnosť nákupu bez registrácie (ako "Host").

Údaje uvedené v objednávke by mali obsahovať správne, pravdivé údaje, ktoré umožňujú uzavretie zmluvy o kúpe a predaji a doručenie zásielky. Mali by obsahovať správne meno a priezvisko (pretože nákup predstavuje uzavretie zmluvy medzi stranami), ulicu, číslo pozemku (ak má pozemok číslo) a PSČ a mesto. Ak podľa subjektívneho názoru Zárobca niektoré z týchto informácií neboli uvedené alebo boli uvedené nesprávne, Zárobca má právo sa opýtať alebo odmietnuť realizáciu objednávky.

V. ODOVZDÁVANIE OBJEDNÁVKY V OBCHODE - PONUKA NA UZAVRETIE ZMLUVY A UZAVRETIE ZMLUVY

Používateľ má možnosť odozvávať objednávky v Obchode 24 hodín denne / 7 dní v týždni / 365 dní v roku, s výhradou ďalších ustanovení Všeobecných obchodných podmienok, najmä ustanovení týkajúcich sa technických prestávok. Pred odozvávaním objednávky Používateľ umiestni vybraný tovar alebo službu, ktorú chce zakúpiť, do virtuálneho košíka. Virtuálny košík je nástroj, ktorý umožňuje Používateľovi zhromaždiť vybraný tovar/službu pred ich nákupom, vypočítať hodnotu tovarov/služieb v košíku a vypočítať náklady na doručenie. Pri výbere tovarov/služieb má Používateľ možnosť voľne spravovať obsah košíka pridávaním ďalších tovarov/služieb alebo ich odstraňovaním z košíka. Po konečnom výbere tovarov/služieb určených na nákup je Používateľ presmerovaný na online formulár na odozvu objednávky v Obchode. Formulár na odozvu objednávky môže obsahovať podformuláre na určenie: adresy doručenia, spôsobu doručenia, spôsobu platby za tovar/službu.

Všetky vyššie uvedené informácie, ktoré tvoria súčasť Objednávky, sa chápu ako ponuka na uzavretie zmluvy so Zárobcom a ešte neznamenajú samotnú Zmluvu v priamom zmysle. Zmluva sa uzatvorí potvrdením zo strany Zárobcom.

Objednaný tovar/služba bude doručený na adresu uvedenú v súlade s ustanoveniami tohto odseku.

Kupujúci vykonávajúci nákup v Obchode - www.nordictec-shop.sk - vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. Odozvanie objednávky predstavuje ponuku na nákup v zmysle Občianskeho zákonníka, ktorú Používateľ zasiela Zárobcom. Po prijatí objednávky Zárobca overuje, či bola objednávka zaslaná správne (v súlade s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok). Ak Zárobca zistí, že objednávka bola zaslaná nesprávne, alebo akékoľvek časti ponuky (napríklad náklady na doručenie) musia byť manuálne upravené, Zárobca o tom informuje Používateľa čo najskôr. Po zaslaní správnej objednávky Zárobca okamžite zasiela Používateľovi informáciu o prijatí objednávky (akceptácia ponuky, čo sa považuje za uzavretie zmluvy) na e-mailovú adresu uvedenú pri odozve objednávky alebo pri registrácii. Zmluva sa uzatvorí v okamihu zaslania príslušnej informácie Používateľovi zo strany Zárobcom. V prípade Zmluvy o poskytovaní služieb Zárobca oznámi Kupujúcemu minimálnu dobu, na ktorú sa má Zmluva uzavrieť, ak ide o neustále alebo opakované plnenie.

V súlade s vyššie uvedeným si Zárobca vyhradzuje právo zrušiť objednávku (pred potvrdením uzatvorenia zmluvy).

Zárobca si vyhradzuje právo zrušiť Zmluvu aj v prípade výskytu hrubých chýb v ponuke.

V prípade poskytnutia nesprávnej alebo neúplnej adresy, ktorá by mohla spôsobiť ťažkosti pri doručení (podľa subjektívneho názoru Zárobcom), má Zárobca právo pozastaviť objednávku s cieľom vysvetliť adresu alebo dokonca ju zrušiť. Za správnosť údajov o doručení/fakturácii nesie zodpovednosť Kupujúci.

VI. PLATBA ZA CENU

Platby za zakúpené výrobky alebo objednané služby Kupujúci vykonáva prostredníctvom platobných nástrojov dostupných v Obchode a podľa podmienok stanovených Predajcom. Všetky ceny v Obchode sú brutto ceny, vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) v zákonom stanovenej výške. Náklady na dodanie tovaru/slúžok Kupujúcemu sú uvedené samostatne. Kupujúci zakupuje tovar a objednáva služby za ceny a výšku nákladov na doručenie platné v čase predloženia objednávky, s výnimkou špeciálnych predmetov (ktoré nemožno doručiť bežným prepravcom), u ktorých sa cena vypočíta samostatne v závislosti od podmienok/miesta dodania. Výška nákladov na doručenie závisí od spôsobu doručenia vybraného Kupujúcim. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien a výšky nákladov na doručenie, najmä v prípade zmien v ceníkoch služieb poskytovaných subjektmi vykonávajúcimi doručovanie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na už vybavené objednávky.

VII. DODÁVKA

Dodávka sa uskutočňuje na adresu uvedenú Kupujúcim, z výrobných priestorov na území Poľska. Ak Predajca nemôže plniť z dôvodu nedostupnosti tovaru alebo služby, ihneď, najneskôr však do tridsiatich dní od uzavretia Zmluvy, oznámi Kupujúcemu a vráti mu celú sumu peňazí, ktorú mu bol už uhrazená. Ak Predajca nemôže splniť individuálne objednanú vlastnosťou požadovanú Kupujúcim z dôvodu dočasnej neschopnosti tovaru/dodania služby, Predajca môže za súhlasu Kupujúceho poskytnúť náhradnú plnenie, ktoré bude mať rovnakú kvalitu a účel a za rovnakú cenu alebo odmenu alebo iným dohodnutým spôsobom. Predajca nie je zodpovedný za nedoručenie tovaru z dôvodov zavinených Kupujúcim - napríklad v dôsledku uvedenia nesprávnej dodacej adresy.

Voľba prepravcu (kurierskej spoločnosti) nie je záväzná pre Predajcu. To znamená, že Predajca môže použiť inú kuriersku spoločnosť, než ktorú vybral Kupujúci, za predpokladu, že je to služba s podobnou kvalitou a parametrami ako výber Kupujúceho.

VIIa. DODÁVKA do krajín mimo EÚ / Export do krajín mimo EÚ

Ak Kupujúci uvedie adres mimo Európskej únie a dodanie tovaru bude spôsobovať dovozné náklady (DPH/clo/ďalšie) uložené colnými a daňovými orgánmi krajiny určenia alebo poplatky za dovozné colné služby v krajine určenia uložené dopravcom - za uhradenie týchto poplatkov je zodpovedný Kupujúci. Predajca nemá povinnosť informovať o týchto poplatkoch, ani mať spoľahlivé a záväzné informácie o nich. VIIb. OZNÁMENÝ ČAS DODÁVKY/ODOVZDANIA a záväzok Predajcu

Čas dodania a doručenia výrobkov zakúpených v obchode, ktorý je uvedený na rôznych miestach na internetovej stránke, má orientačný charakter a nie je záväzný pre Predajcu. Je potrebné mať na pamäti, že závisí aj od služieb externých firiem (dopravných spoločností) a ďalších faktorov nezávislých od Predajcu. Predajca by však mal e-mailom informovať Kupujúceho, ak je plánované oneskorenie pri odoslaní zásielky dlhšie ako bežný čas odosielania zásielok v internetovom obchode, ktorý považujeme za 1-2 pracovné dni.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje Používateľov, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane fyzických osôb vykonávajúcich živnosť), budú spracovávané Predajcom ako správcom osobných údajov za účelom poskytovania služieb Predajcom, ako aj za účelom marketingových aktivít súvisiacich s prevádzkovaním podniku Predajcu, vrátane Obchodu, ako aj týkajúcich sa služieb a tovarov prezentovaných v Obchode. V prípade osobných údajov Používateľov, ktorí sa zaregistrujú v Obchode. Poskytnutie osobných údajov Používateľa je dobrovoľné. Osobné údaje Používateľa môžu byť poskytnuté subjektom oprávneným prijať ich na základe platných právnych predpisov, vrátane príslušných orgánov vykonávajúcich súdnu jurisdikciu. Osobné údaje Používateľov môžu byť tiež poskytované - v nevyhnutnom a potrebnom rozsahu - treťom stranám, vrátane subjektov vykonávajúcich činnosti súvisiace s uzavretou Zmluvou s Kupujúcim na základe poverenia Predajcu, napríklad prevádzkovateľom elektronických platobných služieb v súvislosti so Zmluvami, alebo subjektom vykonávajúcim dodávku objednaného tovaru. Predajca zabezpečuje Používateľom, ktorých osobné údaje spracúva, uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zákona o ochrane osobných údajov, vrátane práva na prístup k vlastným osobným údajom a ich opravu, ako aj práva na kontrolu spracúvania vlastných osobných údajov v zmysle opisovaného zákona. V rámci vykonávania práva na kontrolu spracúvania vlastných osobných údajov má Používateľ najmä právo podať písomnú a odôvodnenú žiadosť o zastavenie spracúvania svojich údajov z dôvodu svojej osobitnej situácie, ako aj právo namietať spracúvanie svojich údajov, ak ich Predajca spracúva, ak je to nevyhnutné pre naplnenie zákonne oprávnených cieľov realizovaných Predajcom alebo ak Predajca plánuje spracúvať údaje pre marketingové účely alebo ak Predajca poskytne osobné údaje Používateľa inému správcovi údajov ako Predajca. Dôverným informáciám týkajúcim sa Používateľov, vrátane osobných údajov Používateľov, Predajca chráni pred ich poskytnutím neoprávneným osobám, ako aj pred inými prípadmi ich odhalenia, strátou alebo neoprávnenou zmenou uvedených údajov a informácií prostredníctvom použitia vhodných technických a organizačných zabezpečení.

Na základe uvedeného má Predajca právo odmietnuť poskytnutie informácií o objednávke, sledovaní zásielky, finančných vyúčtovaniach a odmietnuť poskytnutie predajných dokladov, ak sa Kupujúci obráti s príslušnou žiadosťou na Predajcu pomocou iných kontaktných údajov než tých súvisiacich s objednávkou (napr. iná e-mailová adresa) alebo ak sa v mene Kupujúceho obracajú tretie osoby (alebo tretie subjekty), ktoré nemajú zrejmé vzťahy s Kupujúcim (podľa subjektívneho posúdenia Predajcu).

Informácia o právach Klienta týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov na základe článku 13 tzv. nariadenia GDPR:

Na tomto mieste Vám poskytujeme informácie o právach Klienta týkajúcich sa spracovania jeho osobných údajov. Právne základy spracovania sú uvedené v článku 6 odsek 1 písm. b a f NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES, a súhlas, ktorý ste nám poskytli pre spracovanie Vašich údajov, čo zahŕňa poskytnutie týchto údajov správcovi obchodu. Správcom Vašich osobných údajov je subjekt prevádzkujúci obchod, tzv. Predajca (pozri bod II). Poskytnutie osobných údajov je úplne dobrovoľné. Dobrovoľne poskytnuté osobné údaje budú spracovávané na účely obsluhy objednávok, čo je nevyhnutné pre ich realizáciu. Nedodanie osobných údajov znamená, že nebude možné vykonať objednávky v obchode a bude to považované za odstúpenie od nich zo strany Kupujúcich.

Kupujúcim sú zaručené nasledujúce práva týkajúce sa spracovania osobných údajov: právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania, právo na prenosnosť údajov a právo podať námietku voči ich spracovaniu v akomkoľvek okamihu. Vaše údaje budú uchovávané tak dlho, ako je to nevyhnutné na vykonanie všetkých povinností vyplývajúcich z uzavretej spolupráce, vrátane povinností stanovených právnymi predpismi, a na vymáhanie právnych nárokov.

IX. REKLAMAČNÉ RÍZENIE

Kupujúci môže podať reklamáciu týkajúcu sa Zmluvy Predajcovi.

Reklamáciu je potrebné podať elektronickou formou prostredníctvom kontaktného formulára dostupného v Obchode alebo písomne na e-mailovú adresu Predajcu. Predajca neprijíma reklamačné nároky telefonicky a v prípade telefonického kontaktu vyžaduje nezávislé písomné podanie (kvôli tomu, že iba písomná korešpondencia umožňuje záznam o dohodách medzi stranami). Predajca neuznáva reklamačné nároky ani žiadnu formu kontaktu prostredníctvom SMS a deklaruje, že SMS správy nie sú čítané.

Správne podaná reklamácia by mala obsahovať aspoň nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa Kupujúceho, dátum uzatvorenia Zmluvy, ktorá je predmetom reklamácie, s uvedením požiadavky Kupujúceho, všetky okolnosti odôvodňujúce reklamáciu a stručný popis aplikácie (v akom účele bol predmet použitý). Po podaní reklamácie môže byť reklamačný postup spustený až po vrátení predmetu reklamácie Predajcovi zo strany Kupujúceho (tj. PUH LEDNET - MAGAZÍN HALA, Jastrzębska 36A, 26-500 Szydłowiec alebo iná adresa uvedená Predajcom). Predajca považuje vrátenie predmetu za absolútne podmienku pre začatie reklamačného postupu.

Predajca nerieši reklamácie na diaľku na základe fotografií, videí, svedectiev Kupujúceho, názorov tretích strán atď., ak predmet nebola fyzicky vrátená Predajcovi. O vyriešení reklamácie bude Kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo klasickou poštou.

IXa. REKLAMAČNÉ RÍZENIE pre produkty Nordic Tec zakúpené u iných distribútorov

Spoločnosť PUH LEDNET prijíma reklamácie iba na výrobky zakúpené priamo u nej. V prípade zakúpenia výrobku u iného distribútora je subjektom zodpovedným za priamu záručnú a pozáručnú službu ten distribútor, ktorý uskutočnil predaj. V ďalšej fáze môže tento distribútor (ak má vhodný právny titul vyplývajúci z dohôd) zostať v kontakte s firmou PUH LEDNET týkajúcom sa záručných záležitostí. To však neznamená, že firma PUH LEDNET má povinnosť riešiť reklamácie od osôb, ktoré priamo neuskutočnili nákup u nej, ani v prípade predpokladanej alebo potvrdené neserióznosti iného distribútora.

X. ZRUŠENIE ZMLUVY, VYPORADANIE, ZÁRUKA, VRÁTENIE TOVARU

Na základe zákona o ochrane určitých práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným produktom má spotrebiteľ, ktorým je Kupujúci, právo písomne odstúpiť od Zmluvy bez uvedenia dôvodu do 30 dní od prijatia tovaru.

Na základe samostatných predpisov a na základe ustanovení Predajcu - Predajca akceptuje aj právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prijatia tovaru bez nutnosti uvedenia dôvodu vo vzťahu k kupujúcim, ktorí nie sú spotrebiteľmi, teda firmám, vrátane fyzických osôb a právnických osôb/spoločností (platí pre objednávky vykonané po 31. 12. 2020).

Predajca neakceptuje odstúpenie od zmluvy podané telefonicky a vyžaduje oznámenie formou e-mailu alebo písomne. Predajca neuznáva žiadosti o odstúpenie od zmluvy ani akúkoľvek formu kontaktu prostredníctvom SMS a deklaruje, že SMS správy nie sú čítané.

V prípade odstúpenia od zmluvy sa považuje, že zmluva nebola uzavretá. To, čo strany poskytovali, sa vráti v nezmenenom stave, pokiaľ zmena nebola nevyhnutná v rámci bežného hospodárenia. To znamená vrátenie tovaru v neporušenom stave.

V prípade výrobkov ponúkaných Predajcom to znamená, že inštalácia výrobku do inštalácie, aj keď len na krátky čas, spôsobí, že výrobok nebude odpovedať neporušenému stavu. V tomto prípade musí Kupujúci vrátiť tovar podľa podmienok uvedených v obchodných podmienkach pred jeho inštaláciou.

V prípade vrátenia použitého alebo čiastočne poškodeného tovaru (vrátane poškodenia kurierom/poštou počas odosielania) môže Predajca tovar prijať a jednostranne rozhodnúť o vrátení neúplnej sumy. Ak nie je možné tovar ďalej predať ako nový a nepoužívaný, môže byť z vráteného tovaru odrátaná významná časť sumy, ktorú Kupujúci zaplatil, až do výšky 95 % hodnoty.

Vrátenie by malo byť vykonané okamžite, najneskôr do štrnástich dní od oznámenia.

Doručenie vráteného tovaru do skladu Predajcu je zodpovednosťou Kupujúceho, rovnako ako výber prepravcu. Predajca neposkytuje vlastného prepravcu na odber vráteného tovaru. Kupujúci je tiež zodpovedný za riadne zabezpečenie tovaru a za prípadné poškodenia počas prepravy, vrátane prepravcu. Ak sa zistia poškodenia vráteného tovaru, vrátane kurierskych/poštových poškodení, môže Predajca tovar prijať, ale si vyhradzuje právo odrátať významnú časť sumy z vrátenia. Ak tovar nie je vhodný na ďalšiu predajnosť, najmä v prípade sklenených prvkov, môže to byť až do 95 % hodnoty.

Ešte ďalšie nároky Kupujúceho voči prepravcovi v prípade vzniku škôd na vrátenom tovare sú v kompetencii Kupujúceho a nie Predajcu.

Náklady na vrátenie tovaru Predajcovi v bežnom režime nesie Kupujúci (pokiaľ sa nedohodlo inak dohodou s Predajcom). V prípade, že príjemca odmietne prevzatie zásielky a zároveň odstúpi od zmluvy, Predajca si ponecháva právo odrátať náklady na vrátenie tovaru od sumy vráteného Kupujúcemu. V tomto prípade nie je relevantný fakt, že Predajca ponúka bezplatné doručenie (toto sa vzťahuje len na doručenie od Predajcu k Kupujúcemu).

Odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho nie je možné:

  • v prípade kúpy tovarov alebo služieb s vlastnosťami, ktoré Kupujúci určil vo svojej objednávke alebo sú úzko súvisiace s jeho osobou (tovar na objednávku, nie je súčasťou stálej ponuky)
  • v prípade kúpy tovarov alebo služieb, ktoré z dôvodu ich povahy nie je možné vrátiť alebo ktoré rýchlo skazia.

Ak nabytý tovar spadá pod záruku, napríklad výrobcu, dovozcu, Predajcu atď., ktorej rozsah je potvrdený priloženým záručným listom (vydaný na žiadosť), bez ohľadu na iné reklamačné práva má Kupujúci právo uplatniť reklamáciu s odvolaním sa na rozsah poskytnutej záruky. Záruka môže byť zamietnutá / zrušená v prípade nesprávneho použitia výrobku alebo prekročenia jeho prevádzkových parametrov, najmä povoleného pracovného tlaku.

Xa. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY v prípade nákupov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou

Predajca súhlasí s odstúpením od zmluvy aj v prípade, keď bola kúpa súvisiaca s podnikateľskou činnosťou, do 30 dní od prevzatia tovaru. Postup je v tomto prípade rovnaký ako postup vrátenia tovaru opísaný v bode X, s tým rozdielom, že:

  • V prípade vystavenia faktúry s DPH pre podnikateľskú činnosť, Predajca požaduje od Kupujúceho vrátenie skenovanej alebo zreteľnej fotografie opravného dokladu opatreného firmovým pečiatkou a podpisom osoby zastupujúcej firmu Kupujúceho.

  • Keďže pečatená a podpísaná opravná faktúra od firmy Kupujúceho je potvrdením vrátenia tovaru, v prípade nedodania kópie opravného dokladu s podpisom a pečiatkou do 10 dní od dátumu odoslania dokumentu zo strany Predajcu e-mailom, má Predajca právo odmietnuť vrátenie peňazí a zrušiť vrátenie tovaru, považujúc ho za nepotvrdený Kupujúcim. V tomto prípade (ak je tovar už vrátený a nachádza sa v sklade Predajcu) by mal tovar okamžite vrátiť Predajca Kupujúcemu. V prípade odmietnutia prevzatia uvedeného tovaru zo strany Kupujúceho v týchto prípadoch má Predajca právo začať účtovať skladovanie tovaru na základe príslušných právnych predpisov.

  • Odmietnutie potvrdenia opravného dokladu podpisom a pečiatkou a zaslania jeho kópie e-mailom do 10 dní sa považuje za vyjadrenie vôle odstúpiť od vrátenia tovaru.

XI. POREDÁJNA OBSLUHA

Predajca poskytuje servis po predaji v rámci bežne prijateľných štandardov pre predaj produktov ponúkaných v Obchode a iba pre Klientov, s ktorými má Predajca priamu kúpno-predajnú zmluvu. Akékoľvek záležitosti týkajúce sa inštalácie alebo chyby vyplývajúce z inštalácie produktov nie sú zodpovednosťou Predajcu a sú zodpovednosťou inštalátora. Predajca neuskutočňuje prehliadky tovaru u Klienta a ani neponúka overenie správnosti inštalácie produktov zo Sklepu tretími stranami na základe fotografií, ústnych správ, písomných správ atď.

Predajca nevykonáva servis, záruku ani technickú podporu pre produkty zakúpené v iných spoločnostiach, vrátane produktov Nordic Tec zakúpených u iných distribútorov. Na základe dohôd so spoločnosťami, ktoré distribuujú tovar zakúpený od Predajcu, je za servis po predaji produktov zodpovedný distribútor, s ktorým má Klient zmluvu o kúpe.

Právna zodpovednosť Predajcu za tovary predané mimo Obchodu prebieha prostredníctvom distribútora, s ktorým má Predajca dohodu o spolupráci alebo kúpno-predajnej zmluve. To znamená, že Predajca neakceptuje reklamácie priamo od osôb/organizácií, ktoré zakúpili tovar v iných spoločnostiach. V tomto prípade je potrebné reklamáciu uplatniť prostredníctvom distribútora, ktorý tovar predal.

XII. TECHNICKÉ PRERUŠENIA

Predajca nezodpovedá za nedostupnosť Obchodu spôsobenú faktormi vyššej moci.

Predajca si vyhradzuje právo na prerušenia prístupu k Obchodu spôsobené servisnými prácami, údržbou alebo vylepšením funkcionality Obchodu. Zároveň sa Predajca zaväzuje vyvíjať všetko úsilie, aby tieto prerušenia prebiehali v nočných hodinách a trvali čo najkratšie.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení Všeobecných obchodných podmienok. Zmena nadobúda účinnosť okamihom zverejnenia zmenených Všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke Obchodu, pokiaľ ide o Obchody, v ktorých dochádza k uzatváraniu zmluvy o kúpe alebo zmluvy o poskytovaní služieb (jednorazový charakter), s výhradou ustanovení bodu XII.3 Všeobecných obchodných podmienok.

Zmena Všeobecných obchodných podmienok sa nevzťahuje na zmluvy uzavreté pred nadobudnutím účinnosti nových Všeobecných obchodných podmienok. V prípade uzatvárania zmlúv uvedených v predchádzajúcom bode, po nadobudnutí účinnosti zmenených Všeobecných obchodných podmienok bude od Kupujúceho požadované akceptovanie nových Všeobecných obchodných podmienok.

V prípade Obchodov, v ktorých dochádza k uzatváraniu zmluvy o poskytovaní služieb s trvalým alebo dočasným charakterom, nadobúda účinnosť zmena Všeobecných obchodných podmienok v lehote stanovenej Predajcom, avšak najskôr po uplynutí 45 dní od dátumu zverejnenia zmenených Všeobecných obchodných podmienok na webovej stránke Obchodu a súčasného oznámenia používateľom na e-mailovú adresu priradenú k ich účtu.

V prípade neschválenia nových Všeobecných obchodných podmienok má používateľ možnosť vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb s trvalým alebo dočasným charakterom v súlade s ustanovením bodu X.5 Všeobecných obchodných podmienok.

Ak sa služba s dočasným charakterom ukončí počas lehoty výpovede zmluvy, v tomto okamihu sa zmluva ukončuje a neobnovuje sa na ďalšie obdobie.

Všetky otázky, ktoré nie sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia ustanoveniami všeobecne platného poľského práva, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane osobných údajov, zákona o poskytovaní služieb prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako aj zákona o ochrane niektorých práv spotrebiteľa a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom.

Všetky spory medzi stranami sú riešené príslušným súdom, ktorý je príslušný pre sídlo Predajcu.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 27. apríla 2022 vrátane neskorších zmien. Posledná aktualizácia - 7. apríla 2023

Product added to wishlist